Υπολογισμός δαπανών μέσω τραπεζικών λογαριασμών η άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Υπολογίστε το ελάχιστο ύψος  των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που χρειάζεσθε μέσα στο έτος 2020 για να αποφύγετε την επιβάρυνσή σας με  extra  φόρο – ποινή  22% της  παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.