ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπεύθυνη και ολοκληρωμένη οργάνωση και υποστήριξη του λογιστηρίου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συνεπικουρούμενη από βοηθητικά προγράμματα και εφαρμογές δικής μας δημιουργίας προς εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε επιχείρησης

Οι υπηρεσίες μας ενδεικτικά, είναι:

✓ Λογιστικοποίηση παραστατικών

✓ Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. , ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων – αποκτήσεων, δηλώσεων Intrastat

✓ Διεκπεραίωση ηλεκτρονικά η με φυσική παρουσία διαδικασιών με το Δημόσιο και Λοιπά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δ.Ο.Υ., Γ.Ε.Μ.Η., Ε.Φ.Κ.Α., κλπ)

✓ Διαχείριση μισθοδοσίας, δημιουργία μισθοδοτικών καταστάσεων και παραστατικών πληρωμής εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών

✓ Διαχείριση και εκκαθάριση προκαταβλητέων και παρακρατούμενων φόρων

✓ Δημιουργία και τήρηση μητρώου παγίων ⋆ Έλεγχος συμφωνίας καταστάσεων τιμολογίων ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ)

✓ Πλήρης υποστήριξη και παρακολούθηση για τη νόμιμη λειτουργία τους και την αντιμετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων

✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων σε θέματα δωρεών, χορηγιών και επιχορηγήσεων.

✓ Χειρισμός διαδικασίας απαλλαγής από την απόδοση Φ.Π.Α. επί των εσόδων εκδηλώσεων (μέχρι 2 ανά έτος)

✓ Σύνταξη Προϋπολογισμών και Απολογισμών

✓ Τήρηση βιβλίων και υποστήριξη διαδικασιών Ναυτικών Εταιρειών Ν. 959/79 και Ν.Ε.Π.Α. (Ν. 3182/2003)

✓ Τήρηση βιβλίων και υποστήριξη διαδικασιών επαγγελματικών σκαφών

✓ Τήρηση βιβλίων και υποστήριξη απαιτούμενων διαδικασιών κλάδων υγείας, μάθησης , εστίασης , γεωργίας

✓ Τήρηση βιβλίων και υποστήριξη διαδικασιών ( Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. κλπ), Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Θεωρούμε υποχρέωσή μας και εστιάζουμε με προσοχή και ανάλογα με τον τομέα δράσης, στον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες της συνεργαζόμενης επιχείρησης, προκειμένου να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της παραγωγικότητάς της, αυτοματοποιώντας με προγράμματα παραγωγής μας κι εξελίσσοντας διαδικασίες παραγωγικές η μη, προς εξοικονόμηση επί πλέον παραγωγικού χρόνου, διασφαλίζοντας συγχρόνως την αξιοπιστία, την πληροφόρηση, την εύρρυθμη λειτουργία κι ακόμη την πρόληψη η τον περιορισμό μέχρι μηδενισμού άστοχων ενεργειών.

Στα πλαίσια αυτά:

✓ Ελέγχουμε τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης σε όλες τις λειτουργίες της και προτείνουμε βελτιώσεις

✓ Δημιουργούμε δικές μας ηλεκτρονικές εφαρμογές σε συνεργασία με τους πελάτες, όταν θεωρούμε ότι απαιτείται για την επίτευξη γρήγορων και ασφαλών διαδικασιών

✓ Εφόσον απαιτείται, αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας και συντάσσουμε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και εξειδίκευσης Διαδικασιών, Κώδικα Δεοντολογίας και εφαρμοστικών του διατάξεων

✓ Ενημερώνουμε τακτικά την επιχείρηση με φυσική παρουσία αλλά και ηλεκτρονικά για τα οικονομικά στοιχεία και την πορεία της, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία

Ακόμη, συμβάλλουμε:

✓ Στη ενημέρωση και εφαρμογή των αλλαγών που επιβάλλονται από τις αλλαγές της φορολογικής η ασφαλιστικής νομοθεσίας και αφορούν τους τομείς δράσης της επιχείρησης

✓  Στην αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε Αρχή