ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αλλαγές που έγιναν το Δεκέμβριο 2019 στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, άλλαξαν σημαντικά το καθεστώς και τον τρόπο φορολογίας των κατοίκων εξωτερικού. Με τις αλλαγές που έγιναν οι κάτοικοι εξωτερικού θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας όταν βρίσκονται στην χώρα για διάστημα συνεχόμενο η μη άνω των 183 ημερών αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε συνεχόμενης δωδεκάμηνης περιόδου και όχι στη διάρκεια 1/1 – 31/12 ενός φορολογικού έτους.

(Σημειωτέον ότι με βάση το άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του). Αυτή η αλλαγή πιθανώς επηρεάζει και αλλάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων του εξωτερικού και κυρίως Ελλήνων, εκείνων που για μεγάλα διαστήματα διαμένουν στη χώρα μας).

Σημαντικό θέμα αποτελεί, η παράλειψη από ετών, μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας Ελλήνων στο εξωτερικό με κίνδυνο να θεωρηθούν κάτοικοι Ελλάδος και να κινδυνεύσουν από την επιβολή Ελληνικού φόρου στο σύνολο των εισοδημάτων που απέκτησαν στο εξωτερικό. Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα όσων αγνοούσαν την υποχρέωση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, να το πράξουν με αναδρομική ισχύ, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται από το νόμο.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων που σας απασχολούν

✓ Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

✓ Ανάληψη διαδικασίας Δήλωσης στη Δ.Ο.Υ . της μεταβολής φορολογικής κατοικίας

✓ Γενική ενημέρωση για την νομοθεσία που αφορά τους κατοίκους εξωτερικού

✓ Δήλωση φόρου εισοδήματος επί ύπαρξης υποχρέωσης υποβολής

✓ Διαδικασία λήψης φορολογικής ενημερότητας επί μη υπόχρεων στην υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

✓ Υποβολή δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) επί απόκτησης, πώλησης, δωρεάς, κληρονομιάς ακινήτων

✓ Αντιμετώπιση οποιωνδήποτε παλαιών φορολογικών εκκρεμοτήτων

✓ Υποστήριξη στην επιλογή της εταιρικής μορφής και ενημέρωση για τις φορολογικές επιβαρύνσεις

✓ Ανάληψη διεκπεραίωσης των διαδικασιών σύστασης και νομιμοποίησης της εταιρείας (Καταστατικό, εγγραφή στο ΓΕΜΗ, έναρξη στη Δ.Ο.Υ. κλπ)

✓ Ανάληψη τήρησης βιβλίων στην Ελληνική η επιλεγόμενη γλώσσα

✓ Ανάληψη διαδικασίας απόκτησης Α.Φ.Μ. και ορισμού φορολογικού εκπροσώπου των μελών της εταιρείας, όσων αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα και όσων υπέχουν τέτοια υποχρέωση

✓ Υποβολή φορολογικών και λοιπών δηλώσεων στις Ελληνικές Αρχές, όταν απαιτείται

✓ Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών επί των φορολογικών θεμάτων