ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τη μισθοδοσία των εργαζομένων της συνεργαζόμενης επιχείρησης και την ενημερώνουμε έγκαιρα κι έγκυρα για τις αλλαγές σε εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά θέματα.

Οι υπηρεσίες μας ενδεικτικά, είναι:

✓ Δημιουργία, ηλεκτρονική υποβολή στα Ασφαλιστικά Ταμεία, και παράδοση στην επιχείρηση της μηνιαίας μισθοδοσίας του προσωπικού

✓ Υπολογισμός και υποβολή των Ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α και τα Επικουρικά Ταμεία

✓ Δημιουργία και αποστολή ετησίου βιβλίου αδειών προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

✓ Δημιουργία και υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πινάκων νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων και κάθε τροποποίησης προγράμματος απασχόλησης προσωπικού

✓ Διαρκής αναζήτηση για επερχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ η άλλων Φορέων και Προγραμμάτων.

✓ Συνολικός χειρισμός Προγραμμάτων (Ηλεκτρονική αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών, παρακολούθηση, τήρηση διαδικασίας και υποβολή δικαιολογητικών είσπραξης επιχορήγησης από την επιχείρηση)