Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τη μισθοδοσία των εργαζομένων της συνεργαζόμενης επιχείρησης και την ενημερώνουμε έγκαιρα κι έγκυρα για τις αλλαγές σε εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά θέματα.

Οι υπηρεσίες μας ενδεικτικά, είναι:

✓ Δημιουργία, ηλεκτρονική υποβολή στα Ασφαλιστικά Ταμεία, και παράδοση στην επιχείρηση της μηνιαίας μισθοδοσίας του προσωπικού

✓ Υπολογισμός και υποβολή των Ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α και τα Επικουρικά Ταμεία

✓ Δημιουργία και αποστολή ετησίου βιβλίου αδειών προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

✓ Δημιουργία και υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πινάκων νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων και κάθε τροποποίησης προγράμματος απασχόλησης προσωπικού

✓ Διαρκής αναζήτηση για επερχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ η άλλων Φορέων και Προγραμμάτων.

✓ Συνολικός χειρισμός Προγραμμάτων (Ηλεκτρονική αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών, παρακολούθηση, τήρηση διαδικασίας και υποβολή δικαιολογητικών είσπραξης επιχορήγησης από την επιχείρηση)