ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

       Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθορίσθηκαν οι υποχρεώσεις και οι απαραίτητες ενέργειες όσων διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

      Η χώρα μας προσάρμοσε την εθνική νομοθεσία  στον παραπάνω κανονισμό με το νόμο 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις)

      Γνωρίζουμε πως όταν μας εμπιστεύεστε τα προσωπικά σας στοιχεία,  μας αναθέτετε συγχρόνως και την προστασία τους. Αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχετε εσείς τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.

    Φυσικά,  δηλώνουμε την καθολική αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερθείσα  ισχύουσα νομοθεσία, την αδιάκοπη προσπάθεια πλήρους συμμόρφωσης σε αυτή, και στα  πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα, τεχνικής, διοικητικής και  διαδικαστικής  φύσεως η όποια απαιτούνται κάθε φορά προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιβολή της νομιμότητας, την τήρηση του απορρήτου και της  εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα στάδια και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

    Θεωρούμε  αυτονόητη  την υποχρέωσή μας προστασίας  των δεδομένων όλων που για οποιοδήποτε λόγο έρχονται σε επαφή μαζί μας,  αφ ενός ως εκ του αντικειμένου της εργασίας μας  που έχει σχέση  όχι μόνο με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης φυσικών προσώπων αλλά και χρήση δεδομένων που άπτονται του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και θεωρούμε ότι οφείλουμε να χειριζόμαστε με πλήρη εχεμύθεια και προστασία όχι μόνο ως εκ των νόμων επιβαλλόμενη,  αλλά και ως εκ της ηθικής υποχρέωσης και του απαιτούμενου σεβασμού επιβαλλόμενης υποχρέωσής μας προστασίας της προσωπικότητας και των συμφερόντων εκείνων που μας εμπιστεύονται και έρχονται σε επαφή η συναλλάσσονται μαζί μας.

Η παρούσα ιστοσελίδα ( taxis.ελ ) είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης:

ΑΝΕΜΟΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Λογιστικές Υπηρεσίες – Έκδοση λογισμικού εφαρμογών – Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Προποντίδος 6,  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ 
Email: e-excelixi@gmail.com

    Επιδιώκουμε να  κάνουμε γνωστές,  σε όλους που έρχονται σε προσωπική επαφή με μας η μέσω της ιστοσελίδας, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων.

 

ΕΙΔΙΚΑ

Πότε, γιατί και με ποιούς τρόπους συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας

   Κατ’ αρχήν, σε  καμιά περίπτωση δεν γίνεται συλλογή δεδομένων με απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα

Συλλογή προσωπικών δεδομένων  πραγματοποιείται  από μας::

  1. 1. Όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας, αυτοβούλως  συμπληρώνει τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας, συναινώντας για τη χρήση των δεδομένων του και καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, e mail).
  2. 2. Όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας αποστέλλει σε μας  e-mail προκειμένου να εκτελέσουμε εργασίες για λογαριασμό του και μας γνωστοποιεί οικειοθελώς προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης φορολογικά ( Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του, κωδικούς εισόδου για λογαριασμό του στο taxis η σε άλλους δημόσιους φορείς) και στοιχεία επικοινωνίας μαζί του.

       Αυτή η συλλογή δεδομένων δεν γίνεται με δική μας πρωτοβουλία  αλλά μας παρέχεται με την αυτόβουλη πρόθεση του χρήστη με αποκλειστικό λόγο την εξασφάλιση δυνατότητας επικοινωνίας μαζί του και προσωπικής ενημέρωσής του επί των θεμάτων που αφορά η επικοινωνία του κι ακόμη προς εκτέλεση υπηρεσίας που μας ανατίθεται για λογαριασμό του.

       Τα στοιχεία αυτά παραμένουν ασφαλώς αποθηκευμένα και τηρούνται για όσο διάστημα υφίσταται συνεργασία με το χρήστη, μη κοινοποιούμενα σε οποιονδήποτε τρίτο., εκτός των περιπτώσεων που με εντολή του χρήστη αποστέλλονται προς εξυπηρέτηση του, όπου ζητηθεί από τον ίδιο.

    Συλλογή προσωπικών δεδομένων που δεν γίνεται από μας:

        Η Ιστοσελίδα, όπως κάθε εξελιγμένη ιστοσελίδα,   κάνει  χρήση μικρών αρχείων μικροδεδομένων (cookies). Η χρήση αυτών των μικροδεδομένων είναι  τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη σύνδεση του χρήστη με την ιστοσελίδα και βοηθούν το χρήστη στη καλύτερη  περιήγησή του. Δεν αποτελεί η χρήση τους επιλογή μας αλλά ανάγκη των προγραμμάτων κατασκευής τών ιστοσελίδων για να τις κάνουν περισσότερο λειτουργικές. Η χρήση των μικροδεδομένων αυτών δεν μεταφέρει, ούτε αποθηκεύει  προσωπικά δεδομένα σε μας τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας  μας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από μας

      Δηλώνουμε ιδιαίτερα την απόλυτη αποδοχή και προβαίνουμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια εφαρμογής του Άρθρου 5 του  Γενικού  Κανονισμού  για την Προστασία Δεδομένων – Αρχές που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προβλέπει ότι:

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»).

      Δηλώνουμε ότι η όποια επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από μας  αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση  αναγκών και υποχρεώσεων του χρήστη με βάση δική του έγκριση, συμφωνία,  συγκατάθεση  η εντολή.

       Ο χρήστης επικοινωνώντας με την ιστοσελίδα μας και αιτούμενος υπηρεσίες συμφωνεί και αποδέχεται  χωρίς επιφυλάξεις  κάθε ενέργεια επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων στην οποία θα προβούμε στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς αυτόν για την εξυπηρέτησή του. Σ’αυτή την περίπτωση συνομολογείται με το χρήστη ότι μας εξουσιοδοτεί να επεξεργαστούμε προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσίας προς τον ίδιο κι ενδεικτικά αναφέρουμε τη μεσολάβησή μας κι αντιπροσώπευσή του στις διαδικασίες με τις δημόσιες αρχές (φορολογικές κυρίως) για την εξυπηρέτηση λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και λοιπών συναφών αναγκών του που έχουν σχέση με τα αντικείμενα των παρεχομένων από μας υπηρεσιών.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

      Είναι πιθανή η γνωστοποίηση μέρους η του συνόλου προσωπικών στοιχείων του χρήστη σε ελεγκτικές, εποπτικές η άλλες αρχές όταν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία η σε υποχρεωτικές από την νομοθεσία  περιπτώσεις σε τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον.

      Στις περιπτώσεις αυτές, είτε απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, είτε όχι, ο χρήστης θα ενημερωθεί και θα ζητηθεί η συγκατάθεσή του, εφόσον απαιτείται.

     Είναι ακόμη πιθανή  η αποστολή προσωπικών δεδομένων του χρήστη σε τρίτους κατόπιν εντολής του χρήστη (π.χ. προς τράπεζες)

     Δεσμευόμαστε ότι  τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς  πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και έγκρισή του.

Χρόνος διατήρησης  των  προσωπικών  δεδομένων του χρήστη

      Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με μας και μετά από τη λήξη της για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

     Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον αυτό είναι νόμιμο.

Συγκατάθεση κι ευθύνη χρήστη στην παροχή και  χρήση των προσωπικών του δεδομένων

    Ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει  να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από αυτή.

    Με την αυτόβουλη και  οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων του στην ιστοσελίδα,  ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί και αποδέχεται  την – σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου – επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Δικαιώματα χρήστη  έναντι της  επεξεργασίας  των προσωπικών του δεδομένων

  Τα δικαιώματα του χρήστη προβλέπονται και καθορίζονται από τις  διατάξεις των άρθρων 15 – 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016.

Σε κάθε περίπτωση  ο χρήστης έχει δικαίωμα:

  • • Άμεσης πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που διατηρούμε
  • • Αίτησης ελαχιστοποίησης και περιορισμού  της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • • Αίτησης άμεσης συμπλήρωσης η διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων αν είναι ελλιπή η ανακριβή
  • • Την άμεση  διαγραφή των προσωπικών του  δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας  η δικαιωμάτων τρίτων , για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

       Εφόσον ο χρήστης θεωρεί ότι  καθ΄οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχει εκ του νόμου  το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο η καταγγελία στην  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  ( http://www.dpa.gr)

      Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με μας προκειμένου να γίνει κατανοητό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε εκ των ενόντων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

  Οποιαδήποτε  διαφορά ή αξίωση  απορρέει από τη σχέση του χρήστη με την ιστοσελίδα,  ερμηνεύεται και διέπεται  σύμφωνα και με βάση  το Ελληνικό Δίκαιο και το  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR).   Ρητά  συνομολογείται και συμφωνείται με το χρήστη της ιστοσελίδας  ότι τα Δικαστήρια της Πρέβεζας  έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε περίπτωση οποιαδήποτε  διαφοράς ή αξίωσης  πιθανόν ανακύψει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες η ερωτήματα  σχετικά  με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  μπορεί να απευθυνθείτε  στο e-mail: e-excelixi@gmail.com


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

    Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί όταν κριθεί αναγκαίο χωρίς προειδοποίηση, με βάση ενδεχόμενες μεταβολές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η προς συμπλήρωση – βελτίωση διατάξεων της. 

   Είναι λοιπόν αναγκαίο εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα τακτικά να ελέγχετε το παρόν έγγραφο προς ενημέρωσή σας